Miten käyttää ESG-kriteerejä tietoisiin sijoituksiin: Opas

Sijoittamisen maailmassa ESG-kriteerit ovat olennaisia tietoisen päätöksenteon kannalta.

Tämä opas tarjoaa käytännön ohjeita ESG-periaatteiden tehokkaaseen hyödyntämiseen.

ADVERTISEMENT

Sen tarkoituksena on valmentaa sijoittajia saavuttamaan taloudellisia tuottoja ja positiivista yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Ymmärtäminen ESG-kriteerit

ESG-kriteerit, joita ovat ympäristö-, sosiaaliset- ja hallintokriteerit, ovat ratkaisevan tärkeitä yrityksen kestävyyden ja eettisten käytäntöjen arvioinnissa.

Tässä tarkempi selvitys:

ADVERTISEMENT
 • Ympäristö: arvioi yrityksen ympäristövaikutusta, mukaan lukien hiilijalanjälki, resurssien käyttö ja käytännöt.
 • Sosiaaliset: arvioi yrityksen suhteita työntekijöihin, yhteisöihin ja laajempaan yhteiskunnalliseen vaikutukseen.
 • Johtaminen: tarkastelee yrityksen johtamisrakennetta, läpinäkyvyyttä sekä sitoutumista eettisiin standardeihin ja määräyksiin.

Miten käyttää ESG-kriteerejä tietoisiin sijoituksiin: Opas

Miten ESG-kriteereitä käytetään yritysten arvioinnissa

Ymmärtäminen, miten ESG-kriteereitä käytetään yritysten arvioinnissa, tarjoaa ratkaisevia näkemyksiä niiden kestävyydestä ja eettisistä käytännöistä.

Tässä on, miten ESG-kriteereitä käytetään:

ADVERTISEMENT
 • Ympäristövaikutusten arviointi: Yrityksen hiilipäästöjen, energiankulutuksen ja jätehuollon käytäntöjen analysointi.
 • Sosiaalisen vastuun arviointi: Työntekijöiden kohtelun, yhteisöjen osallistumisen ja monimuotoisuuskäytäntöjen analysointi.
 • Johtamistapojen tarkastelu: Hallituksen rakenteen, johtajien palkitsemisen ja eettisen noudattamisen tarkastelu.

ESG-mittareiden esimerkkejä

ESG-mittareiden esimerkkien ymmärtäminen on tärkeää yrityksen ympäristö-, sosiaalisen ja hallinnollisen suorituskyvyn arvioinnissa. 

Tässä joitakin keskeisiä mittareita, jotka on hyvä ottaa huomioon:

 • Hiilipäästöt: Mittaa yrityksen toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen määrää.
 • Henkilöstön vaihtuvuusaste: Laskee prosenttiosuuden työntekijöistä, jotka jättävät yrityksen tiettynä ajanjaksona.
 • Hallituksen monimuotoisuus: Arvioi naisten, vähemmistöjen ja muiden aliedustettujen ryhmien edustusta yrityksen hallituksessa.
 • Etiikkarikkomukset: Seuraa eettisiä väärinkäytöksiä tai laillisia rikkomuksia yrityksessä.
 • Uusiutuvan energian käyttöaste: Arvioi osuutta energiasta, jonka yritys kuluttaa uusiutuvista lähteistä.
 • Toimitusjohtajan palkkiosuhde: Vertaa toimitusjohtajan palkkaa yrityksen mediaanipalkkaan.
 • Yhteisösijoitukset: Arvioi resursseja ja ponnisteluja, joita yritys osoittaa paikallisyhteisöjen tukemiseen.
 • Toimitusketjun läpinäkyvyys: Arvioi toimittajien läpinäkyvyyttä, vastuuta työkäytännöistä, ympäristövaikutuksista ja ihmisoikeuksista.

Tietoisen sijoittamisen edut

Tietoinen sijoittaminen tarjoaa lukuisia etuja. Tässä muutamia keskeisiä etuja:

 • Positiivinen yhteiskunnallinen vaikutus: Sijoittaminen yrityksiin, joilla on vahvat ESG-käytännöt, edistää yhteiskunnallista muutosta.
 • Riskin vähentäminen: Vahvat ESG-politiikat auttavat hallitsemaan ympäristö-, sosiaalisia ja hallintoriskejä.
 • Pitkän aikavälin kestävyys: ESG-tekijöiden huomioon ottaminen tukee yrityksiä, jotka asettavat kestävyyden etusijalle.
 • Maineen parantaminen: Eettiset sijoitukset voivat parantaa mainetta ja houkutella sosiaalisesti tietoisia kuluttajia.
 • Rahoituksellinen suorituskyky: Korkeat ESG-luokitukset korreloivat pitkän aikavälin rahoituksellisen yliarvioinnin kanssa.

Askeleet ESG-kriteerien hyödyntämiseen sijoituspäätöksissä

ESG-kriteerien hyödyntäminen sijoituksissa tarkoittaa arvojen sovittamista yhteen taloudellisten tavoitteiden kanssa. Näin se käy:

 1. Tutustu ESG-periaatteisiin: Tutustu Ympäristö-, Sosiaali- ja hallinnointikriteerien (ESG) merkitykseen.
 2. Määritä sijoitustavoitteet: Selkiytä taloudelliset tuotot ja halutut yhteiskunnalliset vaikutukset.
 3. Tutki ESG-mahdollisuuksia: Tutki ESG-keskeisiä sijoituksia.
 4. Arvioi ESG-suorituskyky: Arvioi mahdollisia sijoituksia käyttäen asiaankuuluvia mittareita.
 5. Määritä sijoituskriteerit: Aseta ESG-suorituskyvyn kriteerit.
 6. Tarkastele potentiaalisia sijoituksia: Käytä kriteerejä sijoitusten suodattamiseen.
 7. Tee huolellisuusarviointi: Tutki lyhyen listan sijoitukset perusteellisesti.
 8. Rakenna ESG-salkku: Rakenna monipuolinen ESG-keskeinen salkku.
 9. Seuraa ESG-suoritusta: Seuraa jatkuvasti sijoitusten ESG-suoritusta.
 10. Ole vuorovaikutuksessa yritysten kanssa: Puolusta aktiivisesti parannettuja ESG-käytäntöjä.

Haasteet ja huomioitavaa

Tietoisen sijoittamisen maailmassa liikkuminen tuo mukanaan omat haasteensa ja huomioitavat seikat. Tässä muutamia tärkeitä tekijöitä, jotka on hyvä pitää mielessä:

 • Tietojen laatu ja saatavuus: ESG-tietojen rajoittunut saatavuus ja epäjohdonmukaisuus voivat vaikeuttaa tarkkaa arviointia.
 • Finanssituottojen tasapainottaminen ESG-tavoitteiden kanssa: Oikean tasapainon löytäminen finanssituottojen ja ESG-näkökohtien välillä voi olla haastavaa.
 • ESG-metriikoiden monimutkaisuus: ESG-metriikoiden ymmärtäminen ja tulkitseminen vaatii erikoisosaamista ja asiantuntemusta.
 • Ristiriitaiset painotukset: Osapuolten, kuten osakkeenomistajien ja yhteisön etujen, ristiriitaisten painotusten huomioiminen voi aiheuttaa haasteita.
 • Sääntely- ja oikeudelliset riskit: Muuttuvien ESG-sijoittamiseen liittyvien sääntelykehysten ja oikeudellisten vaatimusten seuraaminen on olennaista.
 • Vihreä pesu ja ESG-integriteetti: Aitojen ESG-keskeisten yritysten tunnistaminen vihreän pesun käytänteiden keskeltä voi olla vaikeaa.
 • Pitkäaikainen vaikutusarviointi: ESG-sijoitusten vaikutusten arvioiminen talouteen ja yhteiskuntaan vaatii kärsivällisyyttä ja perusteellisuutta.

Lisätietolähteitä

Muita resursseja on saatavilla tukemaan tietoisempaa sijoittamista.

Tässä muutamia tapoja laajentaa tietämystäsi:

 • Verkkosivustot: Tutustu sivustoihin Responsible Investor ja ESG Today artikkeleiden, raporttien ja työkalujen parissa.
 • Kirjat: Lue “The Sustainable Investing Handbook” Felix L. Hartmannilta tai “ESG for the Private Equity Professional” Yariv Itahilta.
 • Verkkokurssit: Osallistu ESG-kursseille alustoilla kuten Coursera tai Udemy.
 • Konferenssit: Osallistu tapahtumiin kuten ESG Investment Summit tai PRI in Person verkostoitumista ja oivalluksia varten.
 • Podcastit: Kuuntele “ESG Insider” tai “The Impact Investing Podcast” asiantuntijakeskusteluja varten.

Miten käyttää ESG-kriteerejä tietoisiin sijoituksiin: Opas

Parhaat käytännöt ESG-integraatiolle

ESG-tekijöiden integroimisessa sijoituksiin tietyt parhaat käytännöt voivat tehostaa vaikutusta:

 • Osallistu Yritysjohdon Kanssa: Tavoittele ESG-parannuksia aktiivisella osallistumisella.
 • Hyödynnä ESG-luokituksia ja indeksejä: Käytä luokituksia päätöksenteon tueksi ja valitse yrityksiä, joilla on vahva ESG-suorituskyky.
 • Yhteistyö Sidosryhmien Kanssa: Työskentele muiden kanssa ESG-vaikutuksen tehostamiseksi yhteisen osallistumisen kautta.
 • Toteuta Osakkeenomistajien Aktivismia: Käytä osakkeenomistajan oikeuksia ESG-vastuullisuuden edistämiseen.
 • Sisällytä ESG-järjestelmiin: Varmista kestävyystavoitteiden yhteensovittaminen sijoituspolitiikoissa.
 • Seuraa ESG-suorituskykyä: Arvioi säännöllisesti ja seuraa sijoitusten ESG-suorituskykyä varmistaaksesi jatkuvan yhteensovittamisen.
 • Integroi ESG huomioon Due Diligence:ssa: Sisällytä ESG-näkökohdat due diligence -prosessiin arvioidessasi potentiaalisia sijoituksia.

Mittaaminen ja raportointi ESG-suorituksista

ESG:n (ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa) suorituksen mittaaminen ja raportointi on ratkaisevan tärkeää sijoitusten arvioinnissa ja läpinäkyvyyden edistämisessä.

Tässä keskeisiä huomioitavia seikkoja:

 • Tunnista KPI:t: Määritä alan standardeihin ja sidosryhmien odotuksiin perustuvat oleelliset mittarit.
 • Hyödynnä Raportointikehikkoja: Hyödynnä standardeja kuten GRI tai SASB standardoidussa raportoinnissa.
 • Arvioi Datalaadun: Varmista ESG-datavirtojen tarkkuus ja luotettavuus.
 • Toteuta läpinäkyvä raportointi: Viesti ESG-suorituskyvystä avoimesti kattavien raporttien kautta.
 • Ota mukaan sidosryhmät: Kerää palautetta sijoittajilta, asiakkailta ja työntekijöiltä raportoinnin tehostamiseksi.
 • Suorita tarkistuksia: Arvioi säännöllisesti ESG-suoritusta asetettuja tavoitteita vasten ja säädä strategioita tarvittaessa.
 • Osoita parannukset: Esittele toimenpiteesi ESG-suorituksen parantamiseksi ajan myötä vahvistaen sitoutumista kestävyyteen.

Yhteenvetona

Päätelmänä voidaan todeta, että ESG-kriteerien hyödyntäminen sijoittamisessa yhdistää taloudelliset tavoitteet eettisiin arvoihin ja yhteiskunnalliseen hyvinvointiin. 

Ympäristö-, sosiaaliset ja hallintokriteerien integrointi mahdollistaa informoitujen valintojen tekemisen kilpailukykyisten tuottojen ja myönteisen muutoksen edistämiseksi. 

Se edistää kestävyyttä ja vastuullista resurssien hoitoa, tukien pitkän aikavälin joustavuutta globaalien haasteiden edessä.

Lue toisella kielellä