Ako používať kritériá ESG pri vytváraní odpovedných investícií: Sprievodca

V oblasti investovania sú kritériá ESG nevyhnutné pre zodpovedné rozhodovanie.

Tento sprievodca poskytuje realizovateľné kroky na efektívne využívanie princípov ESG.

ADVERTISEMENT

Cieľom je posilniť investorov, aby dosiahli finančné výnosy a pozitívny spoločenský dopad.

Pochopenie kritérií ESG

Kritériá ESG, zahŕňajúce environmentálne, sociálne a správcovské faktory, sú kľúčové pre posúdenie udržateľnosti a etických postupov spoločnosti.

Je tu rozbor:

ADVERTISEMENT
 • Environmentálne: Hodnotenie environmentálneho vplyvu spoločnosti, vrátane uhlíkového odtlačku, využitia zdrojov a politík.
 • Sociálne: Posudzovanie vzťahov spoločnosti s jej zamestnancami, komunitami a širším sociálnym vplyvom.
 • Správcovstvo: Preskúmanie štruktúry vedenia spoločnosti, transparentnosti a dodržiavania etických noriem a predpisov.

Ako používať kritériá ESG pri vytváraní odpovedných investícií: Sprievodca

Ako sa využívajú kritériá ESG na hodnotenie spoločností

Porozumenie tomu, ako sa využívajú kritériá ESG pri hodnotení spoločností, poskytuje dôležité poznatky o ich udržateľnosti a etických praktikách.

Takto sa využívajú kritériá ESG:

ADVERTISEMENT
 • Hodnotenie environmentálneho dopadu: Analyzovanie emisií skleníkových plynov spoločnosti, využívania energie a praktík nakladania s odpadom.
 • Hodnotenie sociálnej zodpovednosti: Analyzovanie zaobchádzania so zamestnancami, zapojenia do komunity a politík diverzity.
 • Pregľad normatívov v oblasti správy: Skúmanie štruktúry predstavenstva, odmeňovania výkonného vedenia a etickej súčinnosti.

Príklady ESG Metrík

Porozumenie príkladom ESG metrík je kľúčové pre hodnotenie environmentálneho, sociálneho a správcovského výkonu spoločnosti.

Tu sú niektoré dôležité metriky, ktoré treba zvážiť:

 • Emisie uhlíka: Meranie množstva skleníkových plynov emitovaných prevádzkou spoločnosti.
 • Úroveň fluktuácie zamestnancov: Výpočet percenta zamestnancov, ktorí odchádzajú zo spoločnosti v danom období.
 • Diverzita v správnej rade: Hodnotenie zastúpenia žien, menšín a ďalších podzastúpených skupín vo vedení spoločnosti.
 • Porušenie etiky: Sledovanie prípadov etického pochybenia alebo právnych porušení vo vnútri spoločnosti.
 • Používanie obnoviteľnej energie: Hodnotenie podielu energie, ktorú spoločnosť spotrebuje z obnoviteľných zdrojov.
 • Pomer platov generálneho riaditeľa ku priemernej mzde zamestnanca: Porovnanie odmeny generálneho riaditeľa so strednou mzdu zamestnanca vo vnútri spoločnosti.
 • Investície do komunity: Hodnotenie zdrojov a úsilia, ktoré spoločnosť alokuje na podporu miestnych komunít.
 • Transparentnosť dodávateľskej reťazca: Hodnotenie transparentnosti dodávateľa, zodpovednosti za pracovné postupy, environmentálneho dopadu a ľudských práv.

Výhody uvedeného investovania

Uvedené investovanie prináša množstvo výhod. Tu sú niektoré kľúčové výhody:

 • Pozitívny sociálny vplyv: Investovanie do spoločností s pevnými postupmi týkajúcimi sa ESG podporuje spoločenské zmeny.
 • Znížené riziko: Robustné ESG politiky pomáhajú riadiť environmentálne, sociálne a správne riziká.
 • Dlhodobá udržateľnosť: Zohľadňovanie ESG faktorov podporuje podniky, ktoré dávajú prednosť udržateľnosti.
 • Rozšírená povesť: Etické investície môžu posilniť povesť a pritiahnuť sociálne zodpovedných spotrebiteľov.
 • Finančný výkon: Vysoké hodnotenia ESG korelujú s dlhodobým finančným výkonom nad priemer.

Kroky, ako využiť kritériá ESG pri investičných rozhodnutiach

Využívanie kritérií ESG pri investíciách zahŕňa zarovnávanie hodnôt s finančnými cieľmi. Tu je ako:

 1. Pochopenie princípov ESG: Zistite o význame environmentálnych, sociálnych a správcovských (ESG) faktorov.
 2. Definovanie investičných cieľov: Pomerne finančné výnosy a požadované spoločenské účinky.
 3. Výskum ESG príležitostí: Preskúmajte investície zamerané na ESG.
 4. Posúdenie výkonnosti ESG: Hodnotenie potenciálnych investícií pomocou relevantných metrík.
 5. Stanovenie kritérií investície: Stanovenie kritérií výkonnosti ESG.
 6. Preskúmanie potenciálnych investícií: Použite kritériá na filtrovanie investícií.
 7. Vykonanie dôkladného preskúmania: Dôkladne preskúmajte investície z užšieho výberu.
 8. Vytvorenie portfólia ESG: Vytvorte diverzifikované portfólio zamerané na ESG.
 9. Sledovanie výkonnosti ESG: Neustále sledujte výkonnosť investícií voči ESG.
 10. Zapojenie sa s firmami: Aktívne sa zasadzujte za zlepšovanie praktík ESG.

Výzvy a zvažované aspekty

Navigácia v oblasti vedomého investovania prináša svoj vlastný súbor výziev a zvažovaní. Tu sú niektoré kľúčové faktory, na ktoré treba myslieť:

 • Kvalita a dostupnosť údajov: Obmedzená dostupnosť a nekonzistentnosť údajov ESG môže brániť presnému hodnoteniu.
 • Zosúlad finančných výnosov s cieľmi ESG: Nájsť správnu rovnováhu medzi finančnými výnosmi a zvažovaniami ESG môže byť náročné.
 • Komplexnosť metrík ESG: Na pochopenie a interpretáciu metrík ESG je potrebné odborné vedomosti a zručnosti.
 • Konfliktné priority: Riešenie konfliktných priorít medzi zainteresovanými stranami, ako sú akcionári a záujmy komunity, môže byť náročné.
 • Regulačné a právne riziká: Sledovanie sa rozvíjajúcich regulačných rámcov a právnych požiadaviek týkajúcich sa investovania do ESG je nevyhnutné.
 • Greenwashing a integrita ESG: Identifikácia skutočných spoločností so zameraním na ESG uprostred praxí greenwashingu môže byť náročná.
 • Hodnotenie dlhodobého dopadu: Hodnotenie dopadu investícií ESG na financie a spoločnosť vyžaduje trpezlivosť a dôkladnosť.

Zdroje pre ďalšie preskúmanie

Sú k dispozícii rôzne zdroje, ktoré pomáhajú pri ďalšom preskúmaní investovania svedomito. 

Tu sú niektoré možnosti na rozšírenie vašich znalostí:

 • Webové stránky: Preskúmajte Responsible Investor a ESG Today pre články, správy a nástroje.
 • Knižnice: Čítajte “The Sustainable Investing Handbook” od Felixa L. Hartmanna alebo “ESG for the Private Equity Professional” od Yariva Itaha.
 • Online kurzy: Zaregistrujte sa na kurzoch ESG na platformách ako Coursera alebo Udemy.
 • Konferencie: Účastnite sa podujatí ako ESG Investment Summit alebo PRI in Person pre sieťovanie a poznatky.
 • Podcasty: Počúvajte “ESG Insider” alebo “The Impact Investing Podcast” pre expertné diskusie.

Ako používať kritériá ESG pri vytváraní odpovedných investícií: Sprievodca

Najlepšie postupy pre integráciu ESG

Pri integrovaní faktorov ESG do investícií môžu určité najlepšie postupy zvýšiť efektivitu:

 • Angažujte sa s vedením spoločnosti: Podporujte zlepšenia ESG prostredníctvom aktívneho angažovaní.
 • Využite hodnotenia a indexy ESG: Použite hodnotenia na informovanie rozhodnutí a vyberte spoločnosti s výkonnosťou ESG.
 • Spolupracujte so zúčastnenými stranami: Spolupracujte s ostatnými, aby ste zvýšili vplyv ESG prostredníctvom spoločného angažovaní.
 • Implementujte aktivizmus akcionárov: Využite práva akcionárov na podporu zodpovednosti ESG.
 • Zahrňte ESG do politík: Uistite sa o zaradení do udržateľných cieľov v investičných politikách.
 • Sledujte výkonnosť ESG: Pravidelne posudzujte a sledujte výkonnosť ESG investícií, aby ste zabezpečili pokračujúce zaradenie.
 • Integrujte ESG do predkúpnej starostlivosti: Zahrňte zváženia ESG do procesu predkúpnej starostlivosti pri hodnotení potenciálnych investícií.

Meranie a Reportovanie výkonu ESG 

Meranie a reportovanie výkonu ESG (environmentálne, sociálne a hospodárske aspekty) je kľúčové pri hodnotení investícií a podpore transparentnosti. 

Tu sú kľúčové zváženia:

 • Identifikovať KPI: Určiť relevantné metriky na základe štandardov odvetvia a očakávaní zainteresovaných strán.
 • Využiť rámce pre reportovanie: Využite rámce ako GRI alebo SASB pre štandardizované reportovanie.
 • Posúdiť kvalitu údajov: Overte presnosť a spoľahlivosť zdrojov údajov o ESG.
 • Implementovať transparentné reportovanie: Komunikujte otvorene o výkone ESG prostredníctvom komplexných správ.
 • Zapojiť zainteresované strany: Získajte spätnú väzbu od investorov, zákazníkov a zamestnancov na zlepšenie reportovania.
 • Uskutočňovať preskúmania: Pravidelne hodnoťte výkon ESG voči stanoveným cieľom a pokiaľ je potrebné, upravte stratégie.
 • Preukázať zlepšenie: Prezentujte úsilie o zlepšenie výkonu ESG v čase a posilnite tak záväzok voči udržateľnosti.

Zhrnutie

Na záver, využívanie ESG kritérií pri investovaní zlučuje finančné ciele s etickými hodnotami a spoločenským blahobytom.

Integrácia environmentálnych, sociálnych a správcovských faktorov posilňuje informované rozhodnutia pre konkurenčné výnosy a pozitívne zmeny. 

Podporuje udržateľnosť a zodpovednú správu zdrojov, podporujúc dlhodobú odolnosť voči globálnym výzvam.

Čítajte v inom jazyku