Hvordan bruke ESG-kriterier for å gjøre bevisste investeringer: En veiledning

I investeringsverdenen er ESG-kriteriene avgjørende for bevisste beslutninger.

Denne veiledningen gir konkrete trinn for å bruke ESG-prinsippene effektivt.

ADVERTISEMENT

Målet er å gi investorer verktøy for å oppnå økonomisk avkastning og positiv samfunnsmessig innvirkning.

Forståelse av ESG-kriterier

ESG-kriterier, som omfatter miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer, er avgjørende for å vurdere et selskaps bærekraft og etiske praksiser.

Her er en oversikt:

ADVERTISEMENT
 • Miljø: Vurdering av et selskaps miljømessige påvirkning, inkludert karbonavtrykk, ressursbruk og retningslinjer.
 • Sosial: Evaluering av et selskaps relasjoner med sine ansatte, samfunn og bredere samfunnsmessige påvirkninger.
 • Styring: Undersøkelse av et selskaps ledelsesstruktur, åpenhet og overholdelse av etiske standarder og regelverk.

Hvordan bruke ESG-kriterier for å gjøre bevisste investeringer: En veiledning

Hvordan ESG-kriterier brukes til å evaluere selskaper

Å forstå hvordan ESG-kriterier blir brukt i evalueringen av selskaper gir avgjørende innsikt i deres bærekraft og etiske praksiser.

Slik brukes ESG-kriteriene:

ADVERTISEMENT
 • Miljøpåvirkningsvurdering: Analyse av selskapets karbonutslipp, energiforbruk og praksis for avfallshåndtering.
 • Sosial ansvarsevaluering: Analyse av behandlingen av ansatte, samfunnsengasjement og mangfoldspolitikk.
 • Governance-standarder gjennomgang: Gjennomgang av styrestruktur, lederlønn og etisk overholdelse.

Eksempler på ESG-målinger

Forståelse av eksempler på ESG-målinger er avgjørende for å vurdere et selskaps miljømessige, sosiale og styringsmessige ytelse.

Her er noen viktige målinger å vurdere:

 • Karbonutslipp: Måling av mengden klimagasser som slippes ut av et selskaps operasjoner.
 • Ansattes avgangsfrekvens: Beregning av prosentandelen ansatte som slutter i selskapet i løpet av en gitt periode.
 • Styrediversitet: Vurdering av representasjonen av kvinner, minoriteter og andre underrepresenterte grupper i selskapets styre.
 • Etikkbrudd: Sporing av tilfeller av etisk mislighold eller juridiske brudd innen selskapet.
 • Forbruk av fornybar energi: Evaluering av andelen energi selskapet forbruker fra fornybare kilder.
 • Lønnsforhold mellom toppledelsen: Sammenligning av lederens kompensasjon med medianlønnen til ansatte innen selskapet.
 • Samfunnsinvestering: Vurdering av ressursene og innsatsen selskapet allokerer til å støtte lokale samfunn.
 • Gjennomsiktighet i leverandørkjeden: Vurdering av leverandørgjennomsiktighet, ansvarlighet for arbeidspraksis, miljøpåvirkning og menneskerettigheter.

Fordeler med bevisst investering

Bevisst investering har mange fordeler. Her er noen viktige fordeler:

 • Positiv samfunnsmessig innvirkning: Investering i selskaper med sterke ESG-praksiser fremmer samfunnsendring.
 • Redusert risiko: Solide ESG-politikker bidrar til å håndtere miljømessige, sosiale og styringsrelaterte risikoer.
 • Langsiktig bærekraft: Å vurdere ESG-faktorer støtter virksomheter som prioriterer bærekraft.
 • Forbedret omdømme: Etiske investeringer kan forbedre omdømmet og tiltrekke samfunnsbevisste forbrukere.
 • Finansiell ytelse: Høye ESG-vurderinger korrelerer med langsiktig finansiell overprestasjon.

Trinn for å utnytte ESG-kriterier i investeringsbeslutninger

Å bruke ESG-kriterier i investeringer innebærer å tilpasse verdier med økonomiske mål. Slik gjør du det:

 1. Forstå ESG-prinsipper: Lær om betydningen av miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) faktorer.
 2. Definer investeringsmål: Klargjør økonomiske resultater og ønskede samfunnsmessige effekter.
 3. Forsk ESG-muligheter: Utforsk ESG-fokuserte investeringer.
 4. Vurder ESG-prestasjon: Evaluer potensielle investeringer ved å bruke relevante måleverktøy.
 5. Fastsett investeringskriterier: Etabler ESG-prestasjonskriterier.
 6. Skjerm potensielle investeringer: Bruk kriterier for å filtrere investeringer.
 7. Gjennomfør grundig forundersøkelser: Forsk om nøye utvalgte investeringer.
 8. Bygg ESG-portefølje: Bygg en mangfoldig ESG-fokusert portefølje.
 9. Overvåk ESG-prestasjon: Spor kontinuerlig investeringers ESG-prestasjon.
 10. Engasjer deg med selskaper: Aktivt arbeid for forbedrede ESG-praksiser.

Utfordringer og vurderinger

Å navigere landskapet innen bevisst investering kommer med sine egne sett av utfordringer og vurderinger. Her er noen viktige faktorer å ha i bakhodet:

 • Datakvalitet og tilgjengelighet: Begrenset tilgjengelighet og inkonsekvens i ESG-data kan hindre nøyaktig vurdering.
 • Balansere økonomisk avkastning med ESG-mål: Å finne riktig balanse mellom økonomisk avkastning og ESG-vurderinger kan være utfordrende.
 • Kompleksiteten av ESG-metrikk: Å forstå og tolke ESG-metrikk krever spesialisert kunnskap og ekspertise.
 • Motstridende prioriteringer: Å håndtere motstridende prioriteringer mellom interessenter, som aksjonærer og samfunnets interesser, kan utgjøre utfordringer.
 • Regulatoriske og juridiske risikoer: Å holde seg oppdatert på utviklingen av regulatoriske rammeverk og juridiske krav knyttet til ESG-investeringer er essensielt.
 • Grønnvasking og ESG-integritet: Å identifisere ekte selskaper med fokus på ESG midt i grønnvaskingspraksiser kan være utfordrende.
 • Vurdering av langsiktig påvirkning: Å vurdere ESG-investeringers påvirkning på økonomi og samfunn krever tålmodighet og grundighet.

Ressurser for videre utforskning

Det finnes ulike ressurser tilgjengelig for å hjelpe deg med videre utforskning av bevisst investering.

Her er noen veier for å utvide din kunnskap:

 • Nettsteder: Utforsk Responsible Investor og ESG Today for artikler, rapporter og verktøy.
 • Bøker: Les “The Sustainable Investing Handbook” av Felix L. Hartmann eller “ESG for the Private Equity Professional” av Yariv Itah.
 • Nettkurs: Meld deg på ESG-kurs på plattformer som Coursera eller Udemy.
 • Konferanser: Delta på arrangementer som ESG Investment Summit eller PRI in Person for nettverksbygging og innsikt.
 • Podcaster: Lytt til “ESG Insider” eller “The Impact Investing Podcast” for ekspertdiskusjoner.

Hvordan bruke ESG-kriterier for å gjøre bevisste investeringer: En veiledning

Beste praksis for integrasjon av ESG 

Når ESG-faktorer integreres i investeringer, kan visse beste praksiser øke effektiviteten:

 • Engasjer deg med selskapsledelsen: Jobb for ESG-forbedringer gjennom aktiv deltakelse.
 • Bruk ESG-vurderinger og indekser: Bruk vurderinger for å informere beslutninger og velge selskaper med god ESG-ytelse.
 • Samarbeid med interessenter: Sammen med andre for å forsterke ESG-effekten gjennom felles engasjement.
 • Gjennomfør eieraktivisme: Bruk eierrettigheter til å fremme ESG-ansvarlighet.
 • Inkorporer ESG i retningslinjer: Sikre samsvarende med bærekraftsmål i investeringsretningslinjer.
 • Overvåk ESG-ytelse: Evaluere og følge ESG-ytelsen til investeringer regelmessig for å sikre vedvarende samsvarende.
 • Integrer ESG i forundersøkelser: Ta med ESG-vurderinger i forundersøkelsesprosessen når du evaluerer potensielle investeringer.

Måling og Rapportering av ESG-Ytelse

Å måle og rapportere ESG (miljømessig, sosial og styringsmessig) ytelse er avgjørende for å evaluere investeringer og fremme gjennomsiktighet.

Her er viktige hensyn:

 • Identifisere KPIer: Bestem relevante måleverdier basert på bransjestandarder og forventninger fra interessenter.
 • Benytt Rapporteringsrammeverk: Dra nytte av rammeverk som GRI eller SASB for standardisert rapportering.
 • Vurdere Datakvalitet: Verifiser nøyaktigheten og påliteligheten til ESG-datakilder.
 • Implementere Gjennomsiktig Rapportering: Kommuniser ESG-ytelse åpent gjennom omfattende rapporter.
 • Engasjere Interessenter: Samle tilbakemeldinger fra investorer, kunder og ansatte for å forbedre rapporteringen.
 • Gjennomføre Vurderinger: Evaluere jevnlig ESG-ytelse mot fastsatte mål, og tilpasse strategiene ved behov.
 • Demonstrere Forbedring: Vis frem innsatsen for å forbedre ESG-ytelse over tid, og forsterk forpliktelsen til bærekraft.

Oppsummering

Til slutt, å bruke ESG-kriterier ved investeringer harmoniserer økonomiske mål med etiske verdier og samfunnets velferd.

Integrering av miljømessige, sosiale og styringsfaktorer gir styrket mulighet for informerte valg med tanke på konkurransedyktige avkastninger og positiv endring.

Det fremmer bærekraft og ansvarlig ressursforvaltning, og bidrar til langsiktig motstandskraft i møte med globale utfordringer.

Les på et annet språk