Kā izmantot ESG kritērijus, lai veiktu apzinātus ieguldījumus: ceļvedis

Ieguldījumu jomā ESG kritēriji ir būtiski apzinātu lēmumu pieņemšanai.

Šis ceļvedis sniedz darbīgus soļus ESG principu efektīvai izmantošanai.

ADVERTISEMENT

Tas cenšas pilnveidot investorus, lai sasniegtu finansiālus ienākumus un pozitīvu sabiedrības ietekmi.

Saprotot ESG kritērijus

ESG kritēriji, ietverot vides, sociālos un pārvaldības faktorus, ir būtiski, lai novērtētu uzņēmuma ilgtspēju un etiskos principus.

Šeit ir izklāsts:

ADVERTISEMENT
 • Vides: Novērtējot uzņēmuma vides ietekmi, ieskaitot tā oglekļa pēdas, resursu izmantojumu un politikas.
 • Sociālie: Vērtējot uzņēmuma attiecības ar darbiniekiem, kopienām un plašāku sabiedriskās ietekmes aspektu.
 • Pārvaldība: Pārbaudot uzņēmuma vadības struktūru, pārredzamību un ievērojot etisko standartu un noteikumu ievērošanu.

Kā izmantot ESG kritērijus, lai veiktu apzinātus ieguldījumus: ceļvedis

Kā ESG kritērijus izmanto, vērtējot uzņēmumus

Izpētot, kā ESG kritēriji tiek izmantoti uzņēmumu novērtēšanā, sniedz būtiskas atziņas par to ilgtspēju un etisko praksi. 

Šeit ir, kā tiek izmantoti ESG kritēriji:

ADVERTISEMENT
 • Vides ietekmes novērtējums: Uzņēmuma oglekļa emisijas, enerģijas izmantošana un atkritumu apsaimniekošanas prakses analīze.
 • Sociālās atbildības novērtējums: Darbinieku attieksme, iesaistīšanās kopienā un daudzveidības politikas analīze.
 • Pārvaldības standartu pārskats: Pārbaudot padomes struktūru, izpilddirektoru atalgojumu un etisko saskaņojumu.

ESG mērījumu piemēri

ESG mērījumu piemēru saprašana ir būtiska, lai novērtētu uzņēmuma vides, sociālo un pārvaldības veiktspēju.

Šeit ir daži galvenie mērījumi, kas jāņem vērā:

 • Oglekļa emisijas: Mērīt uzņēmuma darbības laikā izplūdušo siltumnīcefekta gāzu daudzumu.
 • Darbinieku aiziešanas ātrums: Aprēķināt procentuālo daļu no darbiniekiem, kuri pamet uzņēmumu noteiktā laika periodā.
 • Padomes dažādība: Novērtēt sieviešu, minoritāšu un citu nepārstāvētu grupu pārstāvniecību uzņēmuma valdes locekļu vidū.
 • Ētikas pārkāpumi: Sekot ētikas noziegumu vai likuma pārkāpumu gadījumiem uzņēmumā.
 • Atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana: Novērtēt enerģijas daļu, ko uzņēmums patērē no atjaunojamiem avotiem.
 • ĒD direktora atalgojuma attiecība: Salīdzināt ĒD atalgojumu ar uzņēmumā darbaču vidējo algu.
 • Kopienas ieguldījumi: Novērtēt resursus un centienus, ko uzņēmums piešķir vietējo kopienņu atbalstam.
 • Piegādes ķēdes caurspīdīgums: Novērtēt piegādātāju caurspīdīgumu, atbildību par darba prakses, vides ietekmi un cilvēktiesībām.

Ieguldījumu Apzināšanās Priekšrocības

Apzinātā ieguldīšana piedāvā daudzas priekšrocības. Šeit ir dažas galvenās priekšrocības:

 • Pozitīva Sociālā Ietekme: Ieguldījumi uzņēmumos ar izcilām ESG praksēm veicina sociālo pārmaiņu.
 • Samazināts Riska Līmenis: Drošas ESG politikas palīdz pārvaldīt vides, sociālos un pārvaldes riskus.
 • Ilgtermiņa Ilgtspējība: ESG faktoru ņemšana vērā atbalsta uzņēmumus, kuri prioritizē ilgtspēju.
 • Uzlabota Reputācija: Ētiskie ieguldījumi var uzlabot reputāciju un piesaistīt sabiedriski apzinīgus patērētājus.
 • Finansiāla Veiktspēja: Augsti ESG vērtējumi korelē ar ilgtermiņa finansiālu veiksmību.

Soļi, kā izmantot ESG kritērijus ieguldījumu lēmumos

Ieguldījumu veikšana, izmantojot ESG kritērijus, nozīmē vērtību saskaņošanu ar finansiālajiem mērķiem. Šeit ir, kā to izdarīt:

 1. Izprast ESG principus: Uzziniet par Vides, Sociālajiem un Pārvaldības (ESG) faktoru nozīmi.
 2. Definēt ieguldījumu mērķus: Precizējiet finansiālos rezultātus un vēlamos sabiedriskos ieguldījumu efektus.
 3. Izpētīt ESG iespējas: Pētiet ESG vērstos ieguldījumus.
 4. Vērtēt ESG veiktspēju: Novērtējiet potenciālos ieguldījumus, izmantojot atbilstošus mērķus.
 5. Definēt ieguldījumu kritērijus: Noteikti ESG veiktspējas kritērijus.
 6. Atlasīt potenciālos ieguldījumus: Piemērojiet kritērijus, lai filtrētu ieguldījumus.
 7. Veikt pienākumu uzdevumu izpildi: Rūpīgā pētījumā izpētiet ieguldījumus no saraksta.
 8. Izveidot ESG portfeli: Izveidojiet daudzveidīgu ESG fokusētu portfeli.
 9. Uzraudzīt ESG veikumu: Nepārtraukti uzraudziet ieguldījumu ESG veiktspēju.
 10. Sadarboties ar uzņēmumiem: Aktīvi cīnieties par uzlabotām ESG praksēm.

Iespējas un ņemamie vērā faktori

Apzinoties apzinātā īpašuma ieguldīšanas ainavu, rodas savi izaicinājumi un ņemamie vērā faktori. Šeit ir daži galvenie faktori, kas jāņem vērā:

 • Datu kvalitāte un pieejamība: Ierobežota pieejamība un nestabilitāte ESG datu var kavēt precīzu novērtējumu.
 • Finanšu rezultātu līdzsvars ar ESG mērķiem: Pareizā līdzsvara atrašana starp finanšu rezultātiem un ESG apsvērumiem var būt izaicinoša.
 • ESG metriku sarežģītība: ESG metriku saprašana un interpretēšana prasa specializētas zināšanas un ekspertīzi.
 • Pretrunīgi prioritāti: Prioritāšu pretrunas starp ieinteresētajiem, piemēram, akcionāriem un kopienas intereses, var radīt izaicinājumus.
 • Regulatoriskie un juridiskie riski: Svarīgi būt informētiem par mainīgajiem reglamentējošajiem ietvariem un juridiskajiem prasībām saistībā ar ESG ieguldījumiem.
 • Zaļo mazgāšana un ESG integritāte: Reālu ESG fokusēto uzņēmumu atpazīšana vidū, kur valda zaļās mazgāšanas prakses, var būt grūta.
 • Ilgtermiņa ietekmes novērtējums: ESG ieguldījumu ietekmes uz finansēm un sabiedrību novērtēšana prasa pacietību un pūles.

Papildu izpētes resursi

Ir dažādi resursi, kas palīdzēs paplašināt apziņu par apzinātu ieguldīšanu. 

Šeit ir dažas iespējas, kā paplašināt savas zināšanas:

 • Tīmekļa vietnes: Izpētiet “Atbildīgo ieguldītāju” un “ESG Today” rakstus, atskaites un rīkus.
 • Grāmatas: Lasiet “Ilgtspējīgās ieguldīšanas rokasgrāmatu” no Fēliksa L. Hartmana vai “ESG privātās kapitāla profesionālim” no Jarija Itaha.
 • Tīmekļa kursi: Iestājieties ESG kursos uz platformām kā Coursera vai Udemy.
 • Konferences: Apmeklējiet notikumus kā ESG ieguldījumu samits vai PRI personīgi, lai veidotu kontaktus un ieguldītu saprašanas.
 • Podcasti: Klausieties “ESG Insider” vai “Atbildīgā ieguldījuma podkāstu” ekspertu diskusijas.

Kā izmantot ESG kritērijus, lai veiktu apzinātus ieguldījumus: ceļvedis

Labākie risinājumi ESG integrācijai

Kad tiek integrēti ESG faktori investīcijās, daži labākie risinājumi var uzlabot efektivitāti:

 • Saistieties ar uzņēmuma vadību: Veiciniet ESG uzlabojumus, aktīvi iesaistoties.
 • Izmantojiet ESG vērtējumus un indeksus: Izmantojiet vērtējumus, lai pieņemtu lēmumus un izvēlētos uzņēmumus ar stipru ESG sniegumu.
 • Sadarbojieties ar interesentu grupu: Darbojieties kopā ar citiem, lai pastiprinātu ESG ietekmi, veicot kopēju iesaistīšanos.
 • Ieviestiet akcionāru aktivismu: Izmantojiet akcionāru tiesības, lai veicinātu ESG atbildību.
 • Iekļaujiet ESG politikās: Nodrošiniet savietojamību ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem investīciju politikās.
 • Uzraugiet ESG sniegumu: Regulāri novērtējiet un sekot investīciju ESG sniegumam, lai nodrošinātu turpmāku savietojamību.
 • Iekļaujiet ESG pārbaudē: Iekļaujiet ESG apsvērumus pārbaudes procesā, novērtējot potenciālās investīcijas.

Mērķa noteikšana un ESG snieguma pārskatīšana

ESG (Vides, Sociālā un Pārvaldības) veiktspējas mērīšana un pārskatīšana ir būtiska, lai novērtētu ieguldījumus un veicinātu pārredzamību.

Šeit ir galvenie apsvērumi:

 • Identificējiet KPI: Noteikiet attiecīgos rādītājus, balstoties uz nozares standartiem un iesaistīto pušu gaidām.
 • Izmantojiet pārskatošos ietvarus: Izvietojiet ietvarus, piemēram, GRI vai SASB, standartizētai pārskatīšanai.
 • Novērtējiet datu kvalitāti: Pārbaudiet ESG datu avotu precizitāti un uzticamību.
 • Īstenojiet pārredzamu pārskatīšanu: Uzlabojiet ESG veiktspēju atklāti, izmantojot visaptverošas pārskatus.
 • Piesaistiet iesaistītās puses: Saņemiet atsauksmes no ieguldītājiem, klientiem un darbiniekiem, lai uzlabotu pārskatīšanu.
 • Veiciet pārskatus: Regulāri novērtējiet ESG veiktspēju attiecībā pret uzstādītajiem mērķiem, pielāgojot stratēģijas, ja nepieciešams.
 • Parādiet uzlabojumus: Izrādiet pūles uzlabot ESG veiktspēju laika gaitā, pastiprinot saistību ar ilgtspējību.

Kopumā

Secinājumā, izmantojot ESG kritērijus ieguldījumos, tiek saskaņoti finanšu mērķi ar ētiskajiem vērtību un sabiedrības labklājības mērķiem.

Vides, sociālo un pārvaldības faktoru integrēšana stiprina informētus lēmumus par konkurētspējīgu atdevi un pozitīvu pārmaiņu.

Tas veicina ilgtspējību un atbildīgu resursu apsaimniekošanu, veicinot ilgtermiņa izturību globālo izaicinājumu priekšā.

Lasīt citā valodā