Hoe gebruik je ESG-criteria om bewuste investeringen te maken: Een handleiding

In het domein van investeringen zijn ESG-criteria essentieel voor bewuste besluitvorming.

Deze gids biedt bruikbare stappen voor het effectief toepassen van ESG-principes.

ADVERTISEMENT

Het heeft als doel beleggers in staat te stellen financiële rendementen te behalen en een positieve maatschappelijke impact te realiseren.

Begrip van ESG-criteria

ESG-criteria, die milieu-, sociale en bestuursfactoren omvatten, zijn cruciaal voor het beoordelen van de duurzaamheid en ethische praktijken van een bedrijf. 

Hier is een uitleg:

ADVERTISEMENT
 • Milieu: Beoordeling van de milieueffecten van een bedrijf, inclusief de CO2-voetafdruk, het gebruik van hulpbronnen en het beleid.
 • Sociaal: Evaluatie van de relaties van een bedrijf met zijn werknemers, gemeenschappen en bredere maatschappelijke impact.
 • Bestuur: Onderzoek naar de leiderschapsstructuur van een bedrijf, transparantie en naleving van ethische normen en regelgeving.

Hoe gebruik je ESG-criteria om bewuste investeringen te maken: Een handleiding

Hoe ESG-criteria worden gebruikt om bedrijven te evalueren

Het begrijpen van hoe ESG-criteria worden toegepast bij het evalueren van bedrijven biedt cruciale inzichten in hun duurzaamheid en ethische praktijken. 

Zo worden ESG-criteria gebruikt:

ADVERTISEMENT
 • Milieueffectbeoordeling: Analyse van de koolstofemissies, energieverbruik en afvalbeheerpraktijken van een bedrijf.
 • Beoordeling van sociale verantwoordelijkheid: Analyse van behandeling van werknemers, betrokkenheid bij de gemeenschap en diversiteitsbeleid.
 • Beoordeling van governancestandaarden: Doorlichting van de bestuursstructuur, beloning van leidinggevenden en ethische naleving.

Voorbeelden van ESG-metingen

Het begrijpen van voorbeelden van ESG-metingen is cruciaal om de milieuprestaties, sociale prestaties en governance van een bedrijf te evalueren.

Hier zijn enkele belangrijke metingen om te overwegen:

 • Koolstofemissies: Het meten van de hoeveelheid broeikasgassen die door de activiteiten van een bedrijf worden uitgestoten.
 • Personeelsverlooppercentage: Het berekenen van het percentage werknemers dat binnen een bepaalde periode het bedrijf verlaat.
 • Bestuursdiversiteit: Het beoordelen van de vertegenwoordiging van vrouwen, minderheden en andere ondervertegenwoordigde groepen in de raad van bestuur van het bedrijf.
 • Ethische schendingen: Het volgen van gevallen van ethisch wangedrag of juridische schendingen binnen het bedrijf.
 • Gebruik van hernieuwbare energie: Het evalueren van het deel van de energie dat het bedrijf verbruikt afkomstig is van hernieuwbare bronnen.
 • Salarisverhouding CEO: Het vergelijken van de beloning van de CEO met het mediane salaris van werknemers binnen het bedrijf.
 • Investering in de gemeenschap: Het beoordelen van de middelen en inspanningen die het bedrijf toewijst om lokale gemeenschappen te ondersteunen.
 • Transparantie in de toeleveringsketen: Het beoordelen van leverancierstransparantie, verantwoordelijkheid voor arbeidspraktijken, milieueffecten en mensenrechten.

Voordelen van Bewust Beleggen

Bewust beleggen biedt tal van voordelen. Hier zijn enkele belangrijke voordelen:

 • Positieve Sociale Impact: Beleggen in bedrijven met sterke ESG-praktijken bevordert sociale verandering.
 • Verminderd Risico: Robuuste ESG-beleidsmaatregelen helpen bij het beheersen van milieukundige, sociale en governance risico’s.
 • Langdurige Duurzaamheid: Het overwegen van ESG-factoren ondersteunt bedrijven bij het prioriteren van duurzaamheid.
 • Versterkte reputatie: Ethische investeringen kunnen de reputatie verbeteren en sociale bewuste consumenten aantrekken.
 • Financiële Prestaties: Hoge ESG-ratings correleren met financiële outperformance op lange termijn.

Stappen om ESG-criteria te gebruiken bij investeringsbeslissingen

Het gebruik van ESG-criteria bij investeringen houdt in dat waarden worden afgestemd op financiële doelen. Zo doe je dat:

 1. Begrijp de ESG-principes: Leer over het belang van de Milieu-, Sociale en Governance (ESG) factoren.
 2. Definieer investeringsdoelstellingen: Verduidelijk financiële rendementen en gewenste maatschappelijke impact.
 3. Onderzoek ESG-mogelijkheden: Verken ESG-gerichte investeringen.
 4. Beoordeel ESG-prestaties: Beoordeel potentiële investeringen met relevante maatstaven.
 5. Bepaal investeringscriteria: Stel ESG-prestatiecriteria vast.
 6. Screent potentiële investeringen: Pas criteria toe om investeringen te filteren.
 7. Verricht grondig onderzoek: Onderzoek de geselecteerde investeringen grondig.
 8. Bouw ESG-portfolio op: Creëer een gediversifieerde ESG-gerichte portefeuille.
 9. Monitor ESG-prestaties: Volg voortdurend de ESG-prestaties van investeringen.
 10. Interactie met bedrijven: Pleit actief voor verbeterde ESG-praktijken.

Uitdagingen en Overwegingen

Het navigeren door het landschap van bewust beleggen brengt zijn eigen set van uitdagingen en overwegingen met zich mee. Hier zijn enkele belangrijke factoren om in gedachten te houden:

 • Datakwaliteit en Beschikbaarheid: Beperkte beschikbaarheid en inconsistentie van ESG-gegevens kunnen een nauwkeurige beoordeling belemmeren.
 • Evenwicht tussen Financiële Rendementen en ESG-Doelen: Het vinden van de juiste balans tussen financiële rendementen en ESG-overwegingen kan uitdagend zijn.
 • Complexiteit van ESG-Metingen: Het begrijpen en interpreteren van ESG-metingen vereist gespecialiseerde kennis en expertise.
 • Tegenstrijdige Prioriteiten: Het aanpakken van tegenstrijdige prioriteiten tussen belanghebbenden, zoals aandeelhouders en de belangen van de gemeenschap, kan uitdagend zijn.
 • Regelgevings- en Juridische Risico’s: Het op de hoogte blijven van zich ontwikkelende regelgevende kaders en wettelijke vereisten met betrekking tot ESG-beleggen is essentieel.
 • Greenwashing en ESG-Integriteit: Het identificeren van echte ESG-gerichte bedrijven te midden van greenwashingpraktijken kan moeilijk zijn.
 • Beoordeling van Langetermijneffecten: Het beoordelen van de impact van ESG-investeringen op financiën en de maatschappij vereist geduld en zorgvuldigheid.

Bronnen voor verdere verkenning

Diverse bronnen zijn beschikbaar om verder onderzoek naar bewust beleggen te ondersteunen.

Hier zijn enkele manieren om uw kennis uit te breiden:

 • Websites: Verken Responsible Investor en ESG Today voor artikelen, rapporten en tools.
 • Boeken: Lees “The Sustainable Investing Handbook” van Felix L. Hartmann of “ESG for the Private Equity Professional” van Yariv Itah.
 • Online Cursussen: Schrijf in voor ESG-cursussen op platforms zoals Coursera of Udemy.
 • Conferenties: Woon evenementen bij zoals de ESG Investment Summit of PRI in Person voor netwerkmogelijkheden en inzichten.
 • Podcasts: Luister naar “ESG Insider” of “The Impact Investing Podcast” voor deskundige discussies.

Hoe gebruik je ESG-criteria om bewuste investeringen te maken: Een handleiding

Best Practices for ESG Integration 

Wanneer ESG-factoren worden geïntegreerd in investeringen, kunnen bepaalde best practices de effectiviteit verbeteren:

 • Communiceren met Bedrijfsmanagement: Pleit voor ESG-verbeteringen via actieve betrokkenheid.
 • Gebruikmaken van ESG-beoordelingen en -indices: Gebruik beoordelingen om beslissingen te informeren en selecteer bedrijven met een sterke ESG-prestatie.
 • Samenwerken met Belanghebbenden: Werk samen met anderen om de ESG-impact te versterken via collectieve betrokkenheid.
 • Implementeer Aandeelhoudersactivisme: Gebruik aandeelhoudersrechten om ESG-verantwoordelijkheid te bevorderen.
 • Integreer ESG in Beleidslijnen: Zorg voor afstemming met duurzaamheidsdoelen in investeringsbeleid.
 • Monitor ESG-prestaties: Beoordeel en volg regelmatig de ESG-prestaties van investeringen om voortdurende afstemming te waarborgen.
 • Integreer ESG in Due Diligence: Neem ESG-overwegingen op in het due diligence-proces bij het evalueren van potentiële investeringen.

Het meten en rapporteren van ESG-prestaties

Het meten en rapporteren van ESG (Milieu, Sociaal, en Governance) prestaties is cruciaal voor het evalueren van investeringen en het bevorderen van transparantie.

Hier zijn belangrijke overwegingen:

 • Identificeer KPI’s: Bepaal relevante metrieken op basis van industriestandaarden en de verwachtingen van belanghebbenden.
 • Gebruik Rapporteringskaders: Maak gebruik van kaders zoals GRI of SASB voor gestandaardiseerde rapportage.
 • Beoordeel de datakwaliteit: Verifieer de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van ESG-gegevensbronnen.
 • Implementeer transparante rapportage: Communiceer ESG-prestaties openlijk via uitgebreide rapporten.
 • Betrek belanghebbenden: Verzamel feedback van investeerders, klanten en werknemers om rapportage te verbeteren.
 • Voer beoordelingen uit: Beoordeel regelmatig ESG-prestaties tegen vastgestelde doelen en pas strategieën aan indien nodig.
 • Toon verbetering: Laat inspanningen zien om ESG-prestaties in de loop van de tijd te verbeteren, ter versterking van de toewijding aan duurzaamheid.

Samengevat

Kortom, het gebruik van ESG-criteria bij investeringen brengt financiële doelen in overeenstemming met ethische waarden en maatschappelijk welzijn.

Door milieu-, sociale en governancefactoren te integreren, kunt u weloverwogen keuzes maken voor concurrerende rendementen en positieve verandering.

Het bevordert duurzaamheid en verantwoord beheer van hulpbronnen, en bevordert lange-termijn veerkracht in het licht van wereldwijde uitdagingen.

Lees in een andere taal