Hur man använder ESG-kriterier för att göra medvetna investeringar: En guide

I investeringsvärlden är ESG-kriterier avgörande för medvetna beslut.Detta guide ger handlingsbara steg för att effektivt använda ESG-principer. Syftet är att ge investerare kraft att uppnå finansiell avkastning och positiv samhällspåverkan.

Förstå ESG-kriterier

ESG-kriterier, som omfattar miljömässiga, sociala och styrningsmässiga faktorer, är avgörande för att utvärdera ett företags hållbarhet och etiska praxis.

ADVERTISEMENT

Här är en uppdelning:

 • Miljömässiga: Bedömning av ett företags miljöpåverkan, inklusive dess koldioxidavtryck, resursanvändning och policys.
 • Sociala: Utvärdering av ett företags relationer med sina anställda, samhällen och bredare samhälleliga påverkan.
 • Styrning: Granskning av ett företags ledningsstruktur, öppenhet och efterlevnad av etiska normer och regler.

Hur man använder ESG-kriterier för att göra medvetna investeringar: En guide

Hur ESG-kriterier används för att utvärdera företag

Att förstå hur ESG-kriterier används vid utvärdering av företag ger viktiga insikter om deras hållbarhet och etiska metoder.

ADVERTISEMENT

Så här används ESG-kriterierna:

 • Miljökonsekvensbedömning: Analysera ett företags koldioxidutsläpp, energianvändning och avfallshantering.
 • Socialt ansvarsuppdrag: Analysera behandling av anställda, engagemang gentemot samhället och mångfaldspolicy.
 • Granska styrningsstandarder: Granska styrelsestruktur, verkställande ersättning och etisk efterlevnad.

Exempel på ESG-mått

Förstå exempel på ESG-mått är avgörande för att utvärdera ett företags prestanda inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Här är några viktiga mått att beakta:

ADVERTISEMENT
 • Koldioxidutsläpp: Mäter mängden växthusgaser som släpps ut av företagets verksamhet.
 • Personalomsättningsgrad: Beräknar andelen anställda som lämnar företaget inom en given period.
 • Styrelsens mångfald: Bedömer representationen av kvinnor, minoriteter och andra underrepresenterade grupper i företagets styrelse.
 • Etikbrott: Följer förekomsten av etiskt misskötsel eller lagöverträdelser inom företaget.
 • Andel förnybar energi: Utvärderar andelen energi som företaget förbrukar från förnybara källor.
 • VD:s löneandel: Jämför VD:s ersättning med den medianlön som betalas till företagets anställda.
 • Samhällsinvesteringar: Bedömer de resurser och ansträngningar företaget allokerar för att stödja lokalsamhällen.
 • Transparens i leverantörsledet: Bedömning av leverantörers transparens, ansvar för arbetsmetoder, miljöpåverkan och mänskliga rättigheter.

Fördelar med medveten investering

Medveten investering erbjuder många fördelar. Här är några viktiga fördelar:

 • Positiv social påverkan: Att investera i företag med starka ESG-praktiker främjar samhällsförändring.
 • Minskad risk: Robusta ESG-policyer hjälper till att hantera miljö-, sociala och styrningsrisker.
 • Långsiktig hållbarhet: Att beakta ESG-faktorer stödjer företag som prioriterar hållbarhet.
 • Förbättrad rykte: Etiska investeringar kan förbättra ryktet och locka socialt medvetna konsumenter.
 • Finansiell prestanda: Höga ESG-betyg korrelerar med långsiktig finansiell överprestation.

Steps to Utilize ESG Criteria in Investment Decisions

Att använda ESG-kriterier i investeringar innebär att sammanföra värderingar med ekonomiska mål. Så här går det till:

 1. Förstå ESG-principer: Lär dig om betydelsen av miljömässiga, sociala och styrningsmässiga (ESG) faktorer.
 2. Definiera investeringsmål: Klarlägg finansiella avkastningar och önskade samhälleliga effekter.
 3. Forska om ESG-möjligheter: Utforska ESG-fokuserade investeringar.
 4. Bedöm ESG-prestanda: Utvärdera potentiella investeringar med relevanta mätetal.
 5. Fastställ investeringskriterier: Upprätta ESG-prestandakriterier.
 6. Siktspåra potentiella investeringar: Tillämpa kriterier för att filtrera investeringar.
 7. Göra rättvisa undersökningar: Forska grundligt om kortlistade investeringar.
 8. Konstruera ESG-portfölj: Bygg en diversifierad ESG-fokuserad portfölj.
 9. Övervaka ESG-prestanda: Följ kontinuerligt investeringarnas ESG-prestanda.
 10. Engagera dig med företag: Verka aktivt för förbättrade ESG-praxis.

Utmaningar och överväganden

Att navigera i landskapet av medvetna investeringar kommer med sina egna uppsättning av utmaningar och överväganden. Här är några nyckelfaktorer att ha i åtanke:

 • Datakvalitet och tillgänglighet: Begränsad tillgänglighet och inkonsekvens av ESG-data kan förhindra en korrekt bedömning.
 • Balansera finansiella resultat med ESG-mål: Att hitta rätt balans mellan finansiella resultat och ESG-överväganden kan vara utmanande.
 • Komplexiteten av ESG-mått: Att förstå och tolka ESG-mått kräver specialiserad kunskap och expertis.
 • Motsatta prioriteringar: Att hantera motsatta prioriteringar mellan intressenter, såsom aktieägare och samhällsintressen, kan utgöra utmaningar.
 • Regulatoriska och lagliga risker: Att hålla sig à jour med utvecklingen av regelverk och lagkrav relaterade till ESG-investeringar är avgörande.
 • Greenwashing och ESG-integritet: Att identifiera genuina ESG-inriktade företag mitt i greenwashing-praktiker kan vara svårt.
 • Långsiktig påverkningsbedömning: Att bedöma ESG-investeringars påverkan på ekonomin och samhället kräver tålamod och noggrannhet.

Resurser för ytterligare utforskning

Olika resurser finns tillgängliga för att underlätta vidare utforskning av medveten investering.

Här är några vägar för att utöka din kunskap:

 • Webbplatser: Utforska Responsible Investor och ESG Today för artiklar, rapporter och verktyg.
 • Böcker: Läs “The Sustainable Investing Handbook” av Felix L. Hartmann eller “ESG for the Private Equity Professional” av Yariv Itah.
 • Onlinekurser: Anmäl dig till ESG-kurser på plattformar som Coursera eller Udemy.
 • Konferenser: Delta i evenemang som ESG Investment Summit eller PRI in Person för nätverkande och insikter.
 • Podcasts: Lyssna på “ESG Insider” eller “The Impact Investing Podcast” för expertdiskussioner.

Hur man använder ESG-kriterier för att göra medvetna investeringar: En guide

Den bästa praxisen för ESG-integration

När man integrerar ESG-faktorer i investeringar kan vissa bästa praxis öka effektiviteten:

 • Engagera dig med företagsledningen: Verka för ESG-förbättringar genom aktivt engagemang.
 • Använd ESG-betyg och index: Använd betyg för att fatta beslut och välj företag med en stark ESG-prestanda.
 • Samarbeta med intressenter: Samarbeta med andra för att förstärka ESG-effekten genom gemensamt engagemang.
 • Genomför aktioner för aktieägare: Använd aktieägarrättigheter för att främja ESG-ansvar.
 • Inkludera ESG i policys: Se till att det finns samstämmighet med hållbarhetsmål i investeringspolicys.
 • Övervaka ESG-prestanda: Bedöm och följ regelbundet upp ESG-prestandan hos investeringar för att säkerställa fortsatt samstämmighet.
 • Integrera ESG i noggrann granskning: Ta med ESG-överväganden i processen för noggrann granskning vid utvärdering av potentiella investeringar.

Mätning och Rapportering av ESG-prestanda

Att mäta och rapportera ESG (Miljö, Socialt och Styrning) prestanda är avgörande för att utvärdera investeringar och främja transparens.

Här är viktiga överväganden:

 • Identifiera KPI:er: Bestäm relevanta mätetal baserat på branschstandarder och förväntningar från intressenter.
 • Använd Rapporteringsramar: Dra nytta av ramar som GRI eller SASB för standardiserad rapportering.
 • Bedöm Datorkvalitet: Verifiera noggrannheten och tillförlitligheten hos ESG-datasäkningar.
 • Genomför Transparent Rapportering: Kommunicera ESG-prestanda öppet genom omfattande rapporter.
 • Engagera Intressenter: Samla feedback från investerare, kunder och anställda för att förbättra rapporteringen.
 • Genomför Recensioner: Utvärdera regelbundet ESG-prestanda mot uppsatta mål, justera strategier vid behov.
 • Visa Förbättring: Visa ansträngningar för att förbättra ESG-prestanda över tiden och bekräfta engagemang för hållbarhet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis innebär användning av ESG-kriterier vid investeringar att finansiella mål sammanfaller med etiska värden och samhällets välbefinnande.

Genom att integrera miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade faktorer underlättas välgrundade val för konkurrenskraftiga avkastningar och positiv förändring.

Det främjar hållbarhet och ansvarsfull resursförvaltning, vilket främjar långsiktig motståndskraft i ljuset av globala utmaningar.

Läs på ett annat språk